תקנון האתר ימי מכירות

מסגרת הטבות מבצע מכירות "לקסוס SELECT" מרץ 2023

בחודש מרץ תקיים חברת לקס מוטורס בע"מ (להלן "החברה") מבצע מכירות הכולל הטבות ללקוחות הרוכשים רכבים מבעלות קודמת דרך לקסוס SELECT הזכאים עפ"י הדגם הנרכש, זאת בהתאם למחירי הרכבים המוצעים באתר החברה בכתובת: https://www.lexus-select.co.il/ (להלן "אתר החברה")

  1. תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 26.3.2023 ועד ליום 31.3.2023 בלבד או עד לגמר המלאי הקודם מביניהם (להלן "תקופת המבצע").
  • הזכאות להנות מתנאי המבצע הינה בכפוף לאמור להלן:
  • לקוח שיבצע הזמנה חדשה במהלך תקופת המבצע לאחד מהדגמים המופיעים באתר החברה, יהיה זכאי להנות מהטבות המבצע אם ישלם את מלוא התמורה וכן יחתום ויעביר את כל המסמכים הדרושים להשלמת העסקה לא יאוחר מה 6 לאפריל 2023.
  • המבצע תקף לרכבים במלאי המפורסמים באתר החברה בלבד
  • המועד האחרון לגמר התשלום ולהעברת המסמכים הנדרשים יהיה עפ"י המצוין בהזמנה ולא יאוחר מה- 6 באפריל 2023.
  • תיאור הטבת המבצע:

לדגמים המוצעים למכירה באתר ינתן מימון בריבית פריים- 0.5% עד 60% מסכום הרכישה או עד 140,000 ₪ הנמוך מבינהם בפריסה של הסכום עד 48 חודשים ללא גרייס או בלון. ובנוסף מחירי מבצע אטרקטיבים שיפורסמו באתר החברה. מודגש כי כל הטבות התשלומים בכפוף לאישור הגוף המממן ולתנאיו.

4. כפל מבצעים: לקוח שברשותו הזמנה קיימת יהיה זכאי לשלם את המחיר כפי שהיה במועד ההזמנה המקורי או לחליפין לשלם עפ"י המחיר באתר החברה בהתאם לתקנון הנ"ל. יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים והטבות.

יודגש כי לקוח אשר ברשותו התחייבות למחיר לטרייד אין במחיר שסוכם בעבור רכב הלקסוס הנוכחי שלו, יהיה זכאי רק לאחת מההטבות, על פי בחירתו, טרייד-אין במחיר שסוכם או הטבה כמפורט בטבלה בסעיף 3 לעיל.

5. הטבה אישית: ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן לרכב המבצע שרכש, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא.

6. אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חוצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

7. קיצור המבצע ושינוי תקנון: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, לרבות הזכות להגדיל או להקטין את מגוון הרכבים נשוא המבצע ו/או את כמות הרכבים נשוא המבצע, את מבנה המבצע, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא פגעה בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולאו (כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר מי מתנאי המבצע כאמור).

לקס מוטורס בע"מ

האם תרצה פרטים נוספים? מלא את הטופס וסוכני לקסוס סלקט יצרו איתך קשר

תודה על פנייתך

האם תרצה פרטים נוספים? מלא את הטופס וסוכני לקסוס סלקט יצרו איתך קשר

תודה על פנייתך